ADMIN ECHEK MAIL TH EN
ท่านเป็นคนเช่นใดในโลกนี้ บุคคล ๔ ประเภทผู้ปรากฏอยู่ในโลก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลก คือใครบ้าง ? คือ ๑. บุคคลผู้ไปตามกระแส ๒. บุคคลผู้ไปทวนกระแส ๓. บุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้ว (ไม่ตามและไม่ทวนกระแส) ๔. บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งขึ้นอยู่บนบกเป็นพราหมณ์ อัง. ๒๑/อนุโสตสูตร/๕/๔-๕ ขยายพุทธาธิบาย ๑. บุคคลไปตามกระแสเป็นอย่างไร ? บุคคลบางคนในโลกนี้ยังไม่สิ้นราคะ ถูกตัณหาครอบงำไว้ ยังเสพกามและยังทำบาปกรรมอยู่ จึงต้องเกิดและแก่บ่อย ๆ นี้เรียกว่าบุคคลผู้ไปตามกระแส ๒. บุคคลผู้ไปทวนกระแสเป็นอย่างไร ? บุคคลบางคนในโลกนี้ ตั้งสติ ไม่เสพกามและไม่ทำบาปกรรม ละกามและบาปได้ มีความทุกข์กายทุกข์ใจ ร้องไห้น้ำตานองหน้า แต่ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์อยู่ได้ นี้เรียกว่า บุคคลผู้ไปทวนกระแส ๓. บุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้วเป็นอย่างไร ? บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำ ๕ ประการ (โอรัมภาคิยสังโยชน์) เป็นโอปปาติกะ (พระอนาคามี) จะปรินิพพานในโลกที่เกิดนั้น มีอันไม่กลับมาจากนั้นเป็นธรรมดา นี้เรียกว่า บุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้ว ๔. บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งขึ้นบนบกเป็นพราหมณ์เป็นอย่างไร ? บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง สำเร็จอยู่ในปัจจุบัน นี้เรียกว่า บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งขึ้นบนบกเป็นพราหมณ์ (พระอรหันต์)
ขอเชิญร่วมงานตั้งธรรมหลวง ประเพณียี่เป็ง ในวันที่ 2 พย60 เริ่ม 6 โมงเย็นสิ้นสุดวันที่ 3 พย60 เวลา6 โมงเย็น เป็นธรรมประจำวันเกิด และประจำปีเกิดทุกปี  ร่วมบูชากัณฑ์เทศน์ชุดละ200บาทหรือร่วมเลี้ยงนำ้ปานะในคืนวันที่2 เเละอาหารในวันที่ 3 ได้ หรือตามจิตศรัทธา ณวัดหนองบัวเมืองนิพพาน ต.แม่แตง อ.แม่แตง หรือติดต่อประสานงานโดยตรงที่พระอธิการสถิตย์ เจ้าอาวาสได้ที่0819803610. หรือ 0988082018 หรือที่วัดโดยตรง จึงบอกบุญมาต๋ามหน้าบุญกาลนี้เเล


ถ้าท่านออกเดินทางจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปอำเภอฝางตามเส้นทางโชตนา จะผ่านอำเภอแม่แตง เลยที่ว่าการอำเภอแม่แตงไปไม่ไกลถึงหลัก กม.42 จะพบว่า มีสะพานคอนกรีตอยู่ตรงนั้น จงหยุดที่นั่นมองไปสุดปลายถนน จะเห็นถนนโค้งเลี้ยวขึ้นภูเขาหายลับไปในสายหมอก สู่แดนอำเภอเชียงดาวและฝางเป็นที่สุด ตรงหลัก กม.42 นี้ ถ้าท่านมองไปทางทิศตะวันตก จะเห็นมีทางแยกเข้าสู่หมู่บ้าน มีป้ายบอกไว้ว่า ทางเข้าวัดทุ่งหลวง และวัดเมืองนิพาน ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง วัดนี้แหละคือวัดเมืองนิพานสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีความสงบ เป็นธรรมชาติ เจ้าอาวาสเมืองนิพพาน หลวงพ่ออาทร เบอร์โทรศัพท์ 081 980 3610 info@nippancity.com แก้ไขโดย ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ 08-400-11-800 วันที่ 090350 เวลา 1400 น.(011117 , 0730 une)© 2022 NippanCity.com All Rights Reserved  | | Contact : info@nippancity.com      ADMIN CHECK MAIL

www.u-analyzer.com seo