ADMIN ECHEK MAIL TH EN
ท่านเป็นคนเช่นใดในโลกนี้ บุคคล ๔ ประเภทผู้ปรากฏอยู่ในโลก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลก คือใครบ้าง ? คือ ๑. บุคคลผู้ไปตามกระแส ๒. บุคคลผู้ไปทวนกระแส ๓. บุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้ว (ไม่ตามและไม่ทวนกระแส) ๔. บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งขึ้นอยู่บนบกเป็นพราหมณ์ อัง. ๒๑/อนุโสตสูตร/๕/๔-๕ ขยายพุทธาธิบาย ๑. บุคคลไปตามกระแสเป็นอย่างไร ? บุคคลบางคนในโลกนี้ยังไม่สิ้นราคะ ถูกตัณหาครอบงำไว้ ยังเสพกามและยังทำบาปกรรมอยู่ จึงต้องเกิดและแก่บ่อย ๆ นี้เรียกว่าบุคคลผู้ไปตามกระแส ๒. บุคคลผู้ไปทวนกระแสเป็นอย่างไร ? บุคคลบางคนในโลกนี้ ตั้งสติ ไม่เสพกามและไม่ทำบาปกรรม ละกามและบาปได้ มีความทุกข์กายทุกข์ใจ ร้องไห้น้ำตานองหน้า แต่ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์อยู่ได้ นี้เรียกว่า บุคคลผู้ไปทวนกระแส ๓. บุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้วเป็นอย่างไร ? บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำ ๕ ประการ (โอรัมภาคิยสังโยชน์) เป็นโอปปาติกะ (พระอนาคามี) จะปรินิพพานในโลกที่เกิดนั้น มีอันไม่กลับมาจากนั้นเป็นธรรมดา นี้เรียกว่า บุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้ว ๔. บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งขึ้นบนบกเป็นพราหมณ์เป็นอย่างไร ? บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง สำเร็จอยู่ในปัจจุบัน นี้เรียกว่า บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งขึ้นบนบกเป็นพราหมณ์ (พระอรหันต์)

 • ติดต่อเรา

  ถ้าท่านออกเดินทางจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปอำเภอฝางตามเส้นทางโชตนา จะผ่านอำเภอแม่แตง เลยที่ว่าการอำเภอแม่แตงไปไม่ไกลถึงหลัก กม.42 จะพบว่า มีสะพานคอนกรีตอยู่ตรงนั้น จงหยุดที่นั่นมองไปสุดปลายถนน จะเห็นถนนโค้งเลี้ยวขึ้นภูเขาหายลับไปในสายหมอก สู่แดนอำเภอเชียงดาวและฝางเป็นที่สุด ตรงหลัก กม.42 นี้ ถ้าท่านมองไปทางทิศตะวันตก จะเห็นมีทางแยกเข้าสู่หมู่บ้าน มีป้ายบอกไว้ว่า ทางเข้าวัดทุ่งหลวง และวัดเมืองนิพาน ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง วัดนี้แหละคือวัดเมืองนิพานสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีความสงบ เป็นธรรมชาติ

  เจ้าอาวาสเมืองนิพพาน  พระอธิการสถิตย์

  เบอร์โทรศัพท์ 081 980 3610 , 098 808 2018

  info@nippancity.com

  แก้ไขโดย ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ 

  08-400-11-800

  วันที่ 090350 เวลา 1400 น.
  วันที่ 011160 เวลา  0745 น (10 yrs) 

 • © 2022 NippanCity.com All Rights Reserved  | | Contact : info@nippancity.com      ADMIN CHECK MAIL

  www.u-analyzer.com seo