ADMIN ECHEK MAIL TH EN
ท่านเป็นคนเช่นใดในโลกนี้ บุคคล ๔ ประเภทผู้ปรากฏอยู่ในโลก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลก คือใครบ้าง ? คือ ๑. บุคคลผู้ไปตามกระแส ๒. บุคคลผู้ไปทวนกระแส ๓. บุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้ว (ไม่ตามและไม่ทวนกระแส) ๔. บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งขึ้นอยู่บนบกเป็นพราหมณ์ อัง. ๒๑/อนุโสตสูตร/๕/๔-๕ ขยายพุทธาธิบาย ๑. บุคคลไปตามกระแสเป็นอย่างไร ? บุคคลบางคนในโลกนี้ยังไม่สิ้นราคะ ถูกตัณหาครอบงำไว้ ยังเสพกามและยังทำบาปกรรมอยู่ จึงต้องเกิดและแก่บ่อย ๆ นี้เรียกว่าบุคคลผู้ไปตามกระแส ๒. บุคคลผู้ไปทวนกระแสเป็นอย่างไร ? บุคคลบางคนในโลกนี้ ตั้งสติ ไม่เสพกามและไม่ทำบาปกรรม ละกามและบาปได้ มีความทุกข์กายทุกข์ใจ ร้องไห้น้ำตานองหน้า แต่ก็ยังประพฤติพรหมจรรย์ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์อยู่ได้ นี้เรียกว่า บุคคลผู้ไปทวนกระแส ๓. บุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้วเป็นอย่างไร ? บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำ ๕ ประการ (โอรัมภาคิยสังโยชน์) เป็นโอปปาติกะ (พระอนาคามี) จะปรินิพพานในโลกที่เกิดนั้น มีอันไม่กลับมาจากนั้นเป็นธรรมดา นี้เรียกว่า บุคคลผู้ตั้งตัวได้แล้ว ๔. บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งขึ้นบนบกเป็นพราหมณ์เป็นอย่างไร ? บุคคลบางคนในโลกนี้ เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง สำเร็จอยู่ในปัจจุบัน นี้เรียกว่า บุคคลผู้ข้ามถึงฝั่งขึ้นบนบกเป็นพราหมณ์ (พระอรหันต์)

 • รายละเอียดที่ควรทราบในการเข้ามาปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองบัว (เมืองนิพพาน)

  รายละเอียดที่ควรทราบในการเข้ามาปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองบัว (เมืองนิพพาน)

  ให้ถือปฏิบัติดังนี้.-

  สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. ดอกบัว 11 ดอก, ธูป-เทียน อย่างละ 1 ห่อ

  2. บัตรประจำตัวประชาชน และ มีการรับรองโดยบุคคลที่เชื่อถือได้

  3. เสื้อ-กางเกงขาว สำหรับนักปฏิบัติธรรมชาย, เสื้อ-ผ้าถุง-สไบขาว สำหรับนักปฏิบัติธรรมหญิง               (ห้ามใส่เสื้อคอกว้างแขนกุด)

  4. ของใช้จำเป็นส่วนตัวเช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผงซักฟอก ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ ช้อนส้อม นาฬิกาปลุก ผ้ารองนั่ง ไฟฉาย เข็มกลัดซ่อนปลาย เสื้อทับในขาว (สวมทับชั้นในให้เรียบร้อย) กระโปรงซับในขาว (เมื่อนุ่งผ้าถุง)

  สิ่งที่ควรทราบและถือปฏิบัติ

  1. ไม่สวมเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย, ไม่ควรนำของมีค่า-เครื่องประดับติดตัวมา

  2. ไม่ควรใช้เครื่องสำอาง-ของหอมตกแต่งใบหน้าและร่างกาย, นักปฏิบัติธรรมหญิงให้เก็บมัดรวบผมให้เรียบ  ร้อย เพื่อความสะดวกสบายให้สวมรองเท้าแตะส้นเตี้ย

  3. ให้มาทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมพร้อมกันทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.00 น.และทำวัตรเย็นตั้งแต่เวลา 18.00 น.

  4. ให้มาสอบอารมณ์กับพระอาจารย์ทุกวัน (จะแจ้งเวลาให้ทราบตามความเหมาะสม)

  5. ห้ามจับกลุ่มคุยกัน และ ให้งดการใช้โทรศัพท์ติดต่อใด ๆ เพราะจะทำให้เสียการปฏิบัติ

  6. ให้สำรวมกิริยามารยาท และ ไม่พูดส่งเสียงดัง        

  /MM./16-03-2007/14.25 น.


 • © 2022 NippanCity.com All Rights Reserved  | | Contact : info@nippancity.com      ADMIN CHECK MAIL

  www.u-analyzer.com seo